x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATED1 Lukuteoria ja algebra opettajille 7 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Lukion matematiikka

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Didaktinen matematiikka, lukuteoria, algebra

Yleiskuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee lukuteorian ja algebran peruskäsitteet ja on perehtynyt lukuteorian ja algebran asemaan kouluopetuksessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• perehtyy lukualueisiin ja niiden laajennuksiin
• tuntee jakoyhtälön ja osaa soveltaa sitä
• tutustuu kongruenssiaritmetiikkaan
• osaa ja ymmärtää tavallisimmat jaollisuustestit
• perehtyy johonkin lukuteorian sovellukseen, kuten RSA:han
• tutustuu käsitteisiin ryhmä, rengas ja kunta ja niiden merkitykseen koulumatematiikassa
• kytkee oppimansa opettajuuteen

Sisältö

Lukualueet, erityisesti kokonaisluvut, lukujärjestelmät, jakoyhtälö, kongruenssi, jaollisuustestit, ryhmä, rengas ja kunta. Näiden asioiden yhteydet koulumatematiikkaan.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa oleville sekä Tokl:n ns. Aikama-ryhmälle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 48 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Lisäksi didaktiset tehtävät, jotka sovitaan yhdessä kurssin opettajan kanssa

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintotehtävien suoritustaso (tarkemmat ohjeet annetaan kurssin alussa). Tehtyjen laskuharjoitusten määrä, tenttisuoritus, didaktiset tehtävät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukion pitkän matematiikan lukuteorian oppikirjat. Muun materiaalin käytöstä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö