x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS21 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 2–4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori (tiedonhankinta ja tietohallinto)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa tietokäytäntöjen tutkimuksen keskeiset tutkimukselliset ja menetelmälliset lähestymistavat. Hän osaa arvioida kriittisesti tutkimusalan jäsennysten, esimerkiksi teoreettisten mallien vahvuuksia ja puutteita sekä osaa soveltaa niitä mm. pro gradu –tutkielman tarpeisiin.

Sisältö

Tietokäytäntöjen tutkimukselliset lähtökohdat ja alan tutkimustradition kehittyminen. Tiedontarpeiden, tiedonhankinnan, tiedonkäytön ja tiedon jakamisen piirteet työtehtävien suorittamisen ja opiskelun yhteydessä sekä arkielämän ei-ammatillisissa konteksteissa. Henkilökohtaisen tiedonhallinnan käytännöt. Empiirisen tiedon keruu ja analyysi aihealueen tutkimuksessa. Seminaari: opiskelija laatii seminaarikeskustelua varten referaatin valitsemastaan artikkelista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 10 t 0 t

Kurssi voidaan suorittaa myös laatimalla essee.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen kertauskuulustelu ja seminaarissa esitettävä referaatti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tietokäytäntöjen tutkimus (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö