x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKEN57 Englannin kielen keskustelu- ja kirjoituskurssi informaatiotieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Englannin kieli lukion A-kielenä tai vastaavat taidot (taitotaso B2). Opintojaksolla edellytettävän kielitaidon saavuttamiseksi opiskelija voi esim. osallistua englannin kielen valmennuskurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan, tilastotieteen ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä yleistä sujuvuutta ja kykyä englannin kielellä kirjoittamiseen ja puhumiseen keskittyen etenkin loogisen esittämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

• tuntee ja osaa soveltaa omaan kirjoittamiseensa tavanomaisia akateemisen ja tieteellisen kirjoittamisen rakenteita
• osaa muodostaa perusteltujen argumenttien sarjoja, liittää ajatuksia loogisesti ja tarjota sopivia perusteluita ulkopuolisista lähteistä omin sanoin
• osaa ilmaista ajatuksensa ja mielipiteensä selkeästi ja tehokkaasti sekä suullisesti että kirjallisesti

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija vahvistaa akateemisen tietojaan ja taitojaan perehtymällä

• akateemisen tekstin rakenteeseen ja kirjoittamiseen, myös abstraktin kirjoittamiseen
• akateemisesti perusteltujen näkökantojen ja mielipiteiden muotoilemiseen
• tekstuaalisiin tapoihin tehdä vertailuja, vastakohtia ja synteeseja
• lähdeviittausten konventioihin ja lähdeluettelon tekemiseen
• keskustelu- ja väittelytekniikoihin
• suullisten esitysten (väittelyn) ja keskustelun periaatteisiin ja käytäntöihin

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Informaatiotieteiden tiedekunnan opiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Kurssi koostuu luokkaopetuksesta, ryhmätöistä, kirjoitustehtävistä ja palautteesta. Jokaisen opiskelijan odotetaan lukevan etukäteismateriaalin Moodlesta ennen jokaista luokkatilannetta ja suorittavan Moodle-tentin.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

• Viikottainen Moodle-tentti (=välikoe)
• Akateeminen essee
• Muodolliseen väittelyyn osallistuminen luokassa (=suullinen esitys)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali ja monisteet Moodlessa

Lisätietoja

Lukuvuoden alussa järjestetään vapaaehtoinen kirjallisen taidon koe, joka on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat mielestään jo saavuttaneet opintojakson tavoitteet. Suullisen taidon koe järjestetään ainoastaan kirjallisen taidon kokeissa hyväksytyille. Kokeen hyväksyttävästi suorittaneet vapautetaan opintojaksosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Kielikeskus