x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU24 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä informaatiotieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Kielitaito tasolla A2-B1 Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitoasteikolla. Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan itseopiskelua, valmennuskurssia tai valmentavaa verkkokurssia. Kielitaito voidaan testata kirjallisessa lähtötasokokeessa.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004, julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa:

• tulkita yleisluonteisia ja oman erityisalansa tekstejä
• käyttää yleisiä aihepiirejä koskevaa sanastoa sekä oman erityisalansa sanastoa
• käyttää pääsääntöisesti oikeita rakenteita
• kirjoittaa lyhyehköjä asiaviestejä
• hyödyntää kielellisiä apuneuvoja ja oman alansa ruotsinkielisiä tietolähteitä
• hankkia ja välittää tietoa, kuvata, referoida, ilmaista ja perustella näkökantojaan
• pitää lyhyehkön valmistellun suullisen esitelmän
• arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan
• ottaa vastuuta omasta oppimisestaan sekä ryhmän yhteisestä toiminnasta

Sisältö

Opintojaksolla:

• luetaan ja analysoidaan oman alan tekstejä
• tehdään sanasto- ja rakenneharjoituksia
• kirjoitetaan lyhyehköjä asiaviestejä
• tutustutaan ruotsinkielisiin informaatiolähteisiin
• keskustellaan pienryhmissä eri aihealueista
• tehdään ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
• pidetään lyhyehkö valmisteltu suullinen esitelmä
• annetaan sekä saadaan palautetta
• opiskellaan itsenäisesti ja ryhmässä
• harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita toisia tukien ja kannustaen
• tavoitellaan rohkeutta käyttää kieltä ja etsitään tapoja ilmaista asioita eri tavoin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Pienryhmäopetus, 3 opintopisteen määrä opiskelijatyötä, josta enintään 39 tuntia on lähiopetusta.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Lukuvuoden aikana järjestetään kirjallisen taidon koe niille, joilla on jo opintojakson tavoitetason mukainen kielitaito. Hyväksytysti suoritettu kirjallisen taidon koe vapauttaa opintojakson kirjallisen viestinnän osuudesta.
Suullisen taidon koe järjestetään sopimuksen mukaan niille, jotka ovat toimineet vähintään puoli vuotta ruotsinkielisessä ympäristössä omalla alallaan.
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä voidaan suorittaa valtionhallinnon kielitutkinnolla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisen osuuden arvosanan perustana ovat osaamistavoitteiden saavuttamista mittaavat kirjalliset harjoitustyöt ja/tai loppukoe sekä säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opintojakson työskentelyyn. Suullisen osuuden arvosanan perustana ovat osaamistavoitteiden saavuttamista mittaavat suulliset harjoitustyöt, valmisteltu esitys ja suullinen loppukeskustelu sekä säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opintojakson työskentelyyn. Ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta tulee tutkintotodistukseen erilliset arvosanat asteikolla hyvät tiedot (arvosanat 4-5) tai tyydyttävät tiedot (arvosanat 1-3).

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi tai myöhemmin

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Maksullinen materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus