x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU20FN RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄ OPINTOJAKSO - FILM MED NORDISKA ÖGON 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
3 op.
Edeltävät opinnot
Kielitaito tasolla B2-B2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla sekä hyväksytysti suoritettu ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1 - B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva pohjoismaisesta elokuvasta. Opiskelija
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa hyödyntää kielellisiä apuneuvoja ja pohjoismaisia tiedonlähteitä
- ymmärtää pääkohdat pohjoismaisista elokuvista
- ymmärtää ja löytää olennaisen tiedon puhutuista ja kirjoitetuista elokuvaa käsittelevistä pohjoismaisista teksteistä
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä
- pystyy osallistumaan aktiivisesti keskusteluun ja osaa pitää valmistellun suullisen esityksen
- hallitsee laajan yleissanaston

Sisältö

Kurssilla
- katsotaan pohjoismaisia elokuvia
- käsitellään pohjoismaiseen elokuvaan liittyviä kysymyksiä kirjallisesti ja suullisesti
- haetaan tietoa kirjoitetuista ja puhutuista pohjoismaisista tiedonlähteistä
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua
- kirjoitetaan lyhyehköjä tekstejä
- keskustellaan ja pidetään suullinen esitys
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tiedotusopin opiskelijoille ja valinnaiseksi syventäväksi opintojaksoksi humanististen tieteiden opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua opintojaksolle mikäli ryhmissä on tilaa. Kandidaatin tutkinnon opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen. Arviointi suullisten ja kirjallisten harjoitusten, suullisen esityksen ja loppukeskustelun perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Maksullinen materiaali ja/tai verkkomateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus