x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU20NF RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄ KURSSI - NORDEN I FOKUS 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Kielitaito tasolla B1 - B2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla sekä hyväksytysti suoritettu ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1 - B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hankkia ja välittää tietoa Pohjoismaista
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan pohjoismaisista asioista
- osaa hyödyntää kielellisiä apuneuvoja ja pohjoismaisia tiedonlähteitä
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon puhutuista ja kirjoitetuista ruotsin-, norjan- ja tanskankielisistä teksteistä
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä
- pystyy osallistumaan aktiivisesti keskusteluun ja osaa pitää valmistellun suullisen esityksen
- hallitsee laajan yleissanaston

Sisältö

Kurssilla
- käsitellään Pohjoismaihin liittyviä kysymyksiä kirjallisesti ja suullisesti
- haetaan tietoa kirjoitetuista ja puhutuista pohjoismaisista tiedonlähteistä
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä
- kirjoitetaan lyhyehköjä tekstejä
- keskustellaan ja pidetään suullinen esitys

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tiedotusopin opiskelijoille ja valinnaiseksi syventäväksi opintojaksoksi humanististen tieteiden opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua opintojaksolle mikäli ryhmissä on tilaa. Kandidaatin tutkinnon opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen. Arviointi suullisten ja kirjallisten harjoitusten, esityksen ja loppukeskustelun perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Maksullinen materiaali ja/tai verkkomateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus