x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOA91 Tutkimusmenetelmät 2 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2008–2009 X
2009–2010 X
Edeltävät opinnot
Informaatiotutkimuksen perusteet ja aineopintoja.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Tukea opinnäytetöiden tekemistä antamalla perustiedot kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien luonteesta sekä soveltamismahdollisuuksista informaatiotutkimuksessa.

Sisältö

Kysymyksenasettelun täsmentäminen, tutkimuskohteen käsitteellistäminen, koeasetelma, survey, grounded theory, diskurssianalyysi. SPSS-tilasto-ohjelman hyödyntäminen empiirisessä analyysissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi voidaan suorittaa myös osana maisteriopintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Tutkielmaopinnot (Informaatiotutkimus)
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos