x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPK2A Kielenhuolto 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
TSUPK2A Kielenhuolto 3 op

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija hallitsee kielenhuollon periaatteet ja normit sekä tuntee kielenhuollon instituutiot, kielioppaat ja sanakirjat.

Sisältö

Kurssilla ja opintojaksoon liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään kielenhuollon periaatteita ja normeja sekä tarkastellaan normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi perehdytään kielioppaitten ja sanakirjojen käyttöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luentokurssin jälkeen pidetään kertauskuulustelu. Jos tenttitulos osoittaa, että opintojakson keskeiset tavoitteet on saavutettu, ei tarvitse osallistua harjoituksiin. Kontaktiopetuksen vaihtoehtona on itsenäinen opiskelu ja kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itkonen 2007, Uusi kieliopas; Iisa ym. 2006, Kielenhuollon käsikirja; Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma; artikkeleita.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos