x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPK1 Suomen kielen rakenne 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
TRSUPK1 Suomen kielen rakenne 3 op

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tarkastelemaan suomen kielen rakennetta ja sen erityispiirteitä suhteessa muihin, erityisesti indoeurooppalaisiin kieliin. Tavoitteena on myös kerrata ja syventää kieliopilliseen kuvaukseen liittyviä suomenkielisiä käsitteitä ja vahvistaa siten opiskelijan valmiuksia kuvata suomen kielen rakenteeseen liittyviä ilmiöitä.

Sisältö

Kurssilla ja opintojaksoon liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään suomen kielen rakenteita, merkityksiä ja käyttöä sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luentokurssin jälkeen pidetään kertauskuulustelu. Jos tenttitulos osoittaa, että opintojakson keskeiset tavoitteet on saavutettu, ei tarvitse osallistua harjoituksiin. Kontaktiopetuksen vaihtoehtona on itsenäinen opiskelu ja kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alho & Kauppinen 2008, Käyttökielioppi.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos