x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS7 Pro gradu -tutkielma 35 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Metodikursseista (Y05, Y07) on pakollinen vain toinen.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Kirjoittaa 60-80 sivun pituinen itsenäinen tutkimus, jossa sovelletaan tieteellisiä menetelmiä. Työn tulee osoittaa kriittistä tutkimusotetta, valitun metodin ja keskeisten teoriakäsitteiden hallintaa, keskeisen teoriakirjallisuuden tuntemusta ja taitoa analysoida tutkimusaineistoa teoreettisen viitekehyksen pohjalta sekä kykyä tehdä aineistosta johtopäätöksiä ja tulkita tuloksia. Työn teoriaosan ja empiirisen osan välillä tulee vallita tasapaino. Työn tulee täyttää tieteellisen kirjoittamisen kriteerit (loogisuus, eksplisiittisyys, analyyttisyys, tarkkuus) ja kieliasun tulee olla korrekti.

Sisältö

Itsenäinen työskentely, konsultointi ohjaajan kanssa, työn esittely seminaarissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Arvosteluun vaikuttaa työn kokonaistoteutus, jota arvioidaan suhteessa edellä esitettyihin yleisiin tavoitteisiin. Arvostelussa huomioidaan myös tutkimuksen haasteellisuus ja innovatiivisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos