x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLITO2 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Minna-Maarit Jaskari, minna-maarit.jaskari(a)uva.fi ja Tuula Lehtimäki tuula.lehtimaki(a)oulu.fi

Osaamistavoitteet

2017-2018: Kurssin läpäistyään opiskelija osaa:
- kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja suhteessa muihin organisaation keskeisiin liiketoimintaprosesseihin.
- kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset ominaispiirteet.
- soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, brändi).
- soveltaa strategiseen suunnitteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä ja laatimaan yleisen strategiasuunnitelman.
- hyödyntää toimintaympäristön muutokseen vaikuttavia asioita (mm. ratkaisukeskeisyys, palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen) strategian pohdinnassa.
- kuvata miten organisaatiota tulisi kehittää kohti asiakasorientoitunutta toimintamallia.
- kuvata vuorovaikutusosaamisen merkityksen myyntityössä. Hän osaa analysoida ja arvioida myyntityötä.

Lisäksi hän:
- tietää mitä ovat markkinointiviestinnän keskeiset kanavat muuttuvassa toimintaympäristössä ja pystyy tämän pohjalta kuvaamaan viestinnän tilannetta ja mahdollisuuksia.
- ymmärtää, mitä vastuullisuus markkinoinnissa tarkoittaa
- ymmärtää myyntiprosessin kokonaisuutena. Hän tunnistaa käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt B2B ja B2C myynnissä.

2018-2019:
Kurssin läpäistyään opiskelija osaa:
-kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen sekä organisaation kehittämisessä että henkilökohtaisessa toiminnassaan
- soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, brändi, markkinointi-mix, segmentointi) päätöksenteon tukena ja arvioida näiden päätösten toimivuutta
- kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset ominaispiirteet
- tunnistaa ja käyttää markkinointiviestinnän keskeisiä kanavia muuttuvassa toimintaympäristössä
- tunnistaa myyntiprosessin kokonaisuutena sekä käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt B-to-B- ja kuluttajam

Sisältö

- Markkinoinnin keskeisiä määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä ennen ja nyt
- Keskeisten käsitteiden käyttö erilaisissa toimintaympäristöissä: Kuluttaja- ja B-to-B logiikoiden erot.
- Asiakaskeskeinen ajattelu ja arvonluonti
- Asiakasorientoitunut strategia muuttuvassa toimintaympäristössä.
- Kuluttajamarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja ilmiöt
- B-to-B markkinointi ja organisaatioiden ostokäyttäytyminen
- Markkinointiviestinnän kanavat ja sisällöt
- Myyntiprosessin eteneminen kuluttajamyynnissä sekä business-to-business myynnissä sekä henkilökohtaiset myynti- ja vuorovaikutustaidot myyntiprosessin eri vaiheissa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

2017-2018: Opiskelija suorittaa viikkokohtaiset teematehtävät, joista muodostuu arvioitava kokonaisuus.
Asiakaskokemus -harjoituksen avulla analysoidaan ja arvioidaan myyntiprosessia sekä myyjän vuorovaikutustaitoja asiakkaan näkökulmasta. Tehtäviä tehdään yksilö- ja parityönä.

2018-2019: Opiskelija suorittaa viikkokohtaiset teematehtävät sekä loppuesseen. Lisäksi asiakaskokemus-harjoituksen avulla analysoidaan ja arvioidaan myyntiprosessia sekä myyjän vuorovaikutustaitoja asiakkaan näkökulmasta. Tehtäviä tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssi suoritetaan loppuesseellä, jossa opiskelija osoittaa oppimisensa kurssin pääteemoihin liittyen sekä soveltaa oppimaansa valitsemansa kohdeyrityksen analysoimiseen ja markkinoinnin kehittämiseen. Arviointi asteikolla 1-5. Lisäksi viikkotehtävät arvioidaan periaatteella hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:

-Kotler, P & Armstrong, G. (2013). Principles of Marketing opettajan määrittelemin osin. 

-Jobber, D. & Lancaster, G. (2009). Selling and Sales Management (8th edition). Prentice Hall,

- Harlow. (tai uudempi painos) opettajan määrittelemin osin.

  • Kaikki opettajan jakama muu materiaali

2018-2019:

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus

Lisätietoja

Maalis-huhtikuu 2019

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu