KATLITO1 Johdatus taloushallintoon 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Teemu Malmi ja Seppo Ikäheimo (teemu.malmi@aalto.fi, seppo.ikaheimo@aalto.fi)

Osaamistavoitteet

- Hahmottaa laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
- Tietää mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
- Osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
- Ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen, kuin organisaatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa
- Pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
- Hahmottaa hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
- Osaa käyttää excelin perustoimintoja

Sisältö

Taloushallinnon kokonaisuus
Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa.
Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet

Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
- Tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
- Tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
- Kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
- Tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
- Tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen

Johdon laskentatoimi:
- Laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
- Suorituksen mittaaminen eri tyyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
- Budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
- Kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
- Erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
- Investointilaskennan perusteet
Yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet
Yritysrahoituksen ja yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet
- Yrityksenhallinnoinnin keskeiset kysymykset mm. omistuksen, hallituksen ja palkitsemisen osalta.
- Pääomarakenteen hallinnan peruskysymykset vieraan ja oman pääoman ja pääomakustannuksen osalta
- Käyttöpääoman hallinnan osa-alueet varastonhallinta, kassanhallinta, myyntisaamisten ja ostovelkojen hallinta

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

LKV 2017-2018: Jokaiseen asiakokonaisuuteen kuuluu lyhyt ankkuritehtävä, jonka tavoitteena on herättää opiskelijan kiinnostus aiheeseen. Ankkuritehtävät laaditaan yksin. Varsinaisen asiasisällön läpikäymisen jälkeen on soveltavia tehtäviä. Kurssin lopussa on pari laajempaa syventävää tehtävää. Syventävät harjoitukset tehdään ryhmätöinä.

LKV 2018-2019: Useimpaan asiakokonaisuuteen kuuluu lyhyitä esittelyvideoita, lukumateriaalia ja harjoitustehtäviä. Osassa asiakokonaisuuksia on tehtäviä, jotka arvostellaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
LKV 2017-2018 Ankkuri- ja soveltavat tehtävät 30 % Syventävät tehtävät 20 % Tentti 50 % LKV 2018-2019: Harjoitustehtävät 20 % Tentti 80 %

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ikäheimo, Malmi & Walden, Yrityksen laskentatoimi, 2016.

Lisätietoja

Alustava aikataulu: Tammi-helmikuu 2019

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Johtamiskorkeakoulu