x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Hallintotieteen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat siihen, mitä hallintotiede on tieteenalana. Tavoitteena on myös antaa kokonaiskäsitys hallintotieteen teorioista, niiden historiallisista lähtökohdista sekä käytännön soveltamismahdollisuuksista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelija hallitsee myös tieteenalan perusteoriat ja niiden historialliset lähtökohdat sekä ymmärtää hallinnon, julkisen politiikan organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut. Samoin kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään organisaatioita, johtamista ja julkista politiikkaa hallintotieteen perusteorioiden näkökulmasta sekä soveltamaan tieteenalan niitä käytännön ongelmiin.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään hallintotieteen sisältöä, lähitieteitä ja merkitystä yhteiskunnassa. Jaksolla perehdytään keskeisiin käsitteisiin esimerkiksi hallintoon, johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan. Keskeisenä sisältönä ovat hallintotieteisiin kuuluvat teoreettiset perussuunnat kuten byroktia, ihmissuhteiden koulukunta, systeemiteoria ja organisaatioteoria. Opintojaksolla tarkastellaan myös hallintotieteen teorioiden hyödyntämistä käytännön toiminnan kannalta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Verkko- ja monimuoto-opetus  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Luennot ja kirjallisuus tentitään erillisinä tentteinä. Kirjallisuus tentitään sähköisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanaomat 2004.

JA

2.Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.

TAI

2.. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu