x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEATP3 Taiteen historia, filosofia ja kulttuurit 20 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Professori Pauliina Hulkko
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kandidaatin opintojen läpi kulkeva opintojakso, jolla käsitellään teatterin ja taiteen historiaa, filosofiaa ja kulttuureja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa näyttelijäntaiteen kulttuuri-, taide- ja teatterihistoriallisia ja filosofisia yhteyksiä
- hahmottaa näyttelijän ammatin ja teatterin nykytodellisuutta suhteessa erilaisiin historiallisiin traditioihin
- osaa tulkita teatterin ja muiden taidemuotojen merkityksiä eri aikoina ja eri kulttuureissa
- ymmärtää kysymyksiä, joita taideteos on käsitellyt ja herättänyt syntyaikanaan
- osaa tarkastella taiteilijaa ja taideteosta viestien ja merkitysten välittäjänä
- osaa reflektoida oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu teatterin ja taiteen historian lisäksi esittävien taiteiden teoreettiseen taustaan, filosofiaan ja kulttuureihin. Opetus voidaan toteuttaa yhteistyössä journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman kanssa. Opintojakso koostuu osasuorituksista, joiden sisällöt, painopisteet ja koko vaihtelevat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimispäiväkirja tai essee  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aristoteles (2000). Runousoppi. Suom. Paavo Hohti. Helsinki: Gaudeamus.

Baggini, Julian & Fosl, Peter S. (2012). Etiikan pikkujättiläinen. Suom. Tapani Kilpeläinen. Tampere: niin & näin -kirjat.

Bahtin, Mihail (2002). François Rabelais – keskiajan ja renessanssin nauru. Suomentaneet Tapani Laine ja Paula Nieminen. Helsinki: Like.

Brecht, Bertolt (1991). Kirjoituksia teatterista. Suomentanut Anja Kolehmainen et alii. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Brook, Peter (1972). Tyhjä tila: nykyteatterista ja sen mahdollisuuksista. Suomentanut Raija Mattila. Porvoo: WSOY.

Campbell, Joseph (1996). Sankarin tuhannet kasvot. Suom. Hannes Virrankoski. Helsinki: Otava.

Diderot, Denis (1987). Näyttelijän paradoksi. Suom. Marjatta Ecaré. Hki: Valtion painatuskeskus: Teatterikorkeakoulu.

Grotowski, Jerzy (2006). Kohti köyhää teatteria. Suomentanut Martti Puukko. Helsinki: Like.

Horatius Flaccus, Quintus (1992). Ars Poetica. Toimittaneet Teivas Oksala ja Erkki Palmén. Helsinki: Finn Lectura.

Meisner, Sanford & Longwell, Dennis (1987). Sanford Meisner on acting. New York: Vintage.

Meyerhold, Vsevolod (1981). Teatterin lokakuu. Suomentanut ja toimittanut Marja Jänis. Helsinki: Love kirjat.

More, Thomas (1984). Utopia. Suom. Marja Itkonen-Kaila.Porvoo: WSOY.

Platon (1999). Valtio. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Otava.

Vakhtangov, Yevgeny (2011). The Vakhtangov sourcebook. Edited, translated and with an introduction by Andrei Malaev-Babel. Abingdon: Routledge.

Zarrilli, Phillip (2009). Psychophysical Acting: an intercultural approach after Stanislavski. London & New York: Routledge.

 

Lisäksi opintojaksoon kuuluu näytelmiä sekä muuta opettajien erikseen määrittämää kirjallista ja visuaalista oppimateriaalia.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta