x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEATP3 Taiteen historia, filosofia ja kulttuurit 20 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Professori Pauliina Hulkko
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kandidaatin opintojen läpi kulkeva opintojakso, jolla käsitellään teatterin ja taiteen historiaa, filosofiaa ja kulttuureja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa näyttelijäntaiteen kulttuuri-, taide- ja teatterihistoriallisia ja filosofisia yhteyksiä
- hahmottaa näyttelijän ammatin ja teatterin nykytodellisuutta suhteessa erilaisiin historiallisiin traditioihin
- osaa tulkita teatterin ja muiden taidemuotojen merkityksiä eri aikoina ja eri kulttuureissa
- ymmärtää kysymyksiä, joita taideteos on käsitellyt ja herättänyt syntyaikanaan
- osaa tarkastella taiteilijaa ja taideteosta viestien ja merkitysten välittäjänä
- osaa reflektoida oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu teatterin ja taiteen historian lisäksi esittävien taiteiden teoreettiseen taustaan, filosofiaan ja kulttuureihin. Opetus voidaan toteuttaa yhteistyössä journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman kanssa. Opintojakso koostuu osasuorituksista, joiden sisällöt, painopisteet ja koko vaihtelevat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimispäiväkirja tai essee  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aristoteles (2000). Runousoppi. Suom. Paavo Hohti. Helsinki: Gaudeamus.

Baggini, Julian & Fosl, Peter S. (2012). Etiikan pikkujättiläinen. Suom. Tapani Kilpeläinen. Tampere: niin & näin -kirjat.

Bahtin, Mihail (2002). François Rabelais – keskiajan ja renessanssin nauru. Suomentaneet Tapani Laine ja Paula Nieminen. Helsinki: Like.

Brecht, Bertolt (1991). Kirjoituksia teatterista. Suomentanut Anja Kolehmainen et alii. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Brook, Peter (1972). Tyhjä tila: nykyteatterista ja sen mahdollisuuksista. Suomentanut Raija Mattila. Porvoo: WSOY.

Campbell, Joseph (1996). Sankarin tuhannet kasvot. Suom. Hannes Virrankoski. Helsinki: Otava.

Diderot, Denis (1987). Näyttelijän paradoksi. Suom. Marjatta Ecaré. Hki: Valtion painatuskeskus: Teatterikorkeakoulu.

Grotowski, Jerzy (2006). Kohti köyhää teatteria. Suomentanut Martti Puukko. Helsinki: Like.

Horatius Flaccus, Quintus (1992). Ars Poetica. Toimittaneet Teivas Oksala ja Erkki Palmén. Helsinki: Finn Lectura.

Meisner, Sanford & Longwell, Dennis (1987). Sanford Meisner on acting. New York: Vintage.

Meyerhold, Vsevolod (1981). Teatterin lokakuu. Suomentanut ja toimittanut Marja Jänis. Helsinki: Love kirjat.

More, Thomas (1984). Utopia. Suom. Marja Itkonen-Kaila.Porvoo: WSOY.

Platon (1999). Valtio. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Otava.

Vakhtangov, Yevgeny (2011). The Vakhtangov sourcebook. Edited, translated and with an introduction by Andrei Malaev-Babel. Abingdon: Routledge.

Zarrilli, Phillip (2009). Psychophysical Acting: an intercultural approach after Stanislavski. London & New York: Routledge.

 

Lisäksi opintojaksoon kuuluu näytelmiä sekä muuta opettajien erikseen määrittämää kirjallista ja visuaalista oppimateriaalia.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta