x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUKTM Fördjupad kurs i skriftlig och muntlig affärskommunikation 4 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Liike-elämän ruotsia I tai vastaava opintojakso.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa liikeviestinnän tilanteissa
- määritellä talousalan käsitteitä
- kuvata talousalan ilmiöitä ja analysoida niitä
- ilmaista ja perustella käsityksiään oman tieteenalansa näkökulmasta

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija

- tutustuu liikeviestinnän käytänteisiin ja harjoittelee niitä kirjallisesti ja suullisesti, esim. keskeisiä sosiaalisia ja työelämän tilanteita (kokoukset, neuvottelut, yritysesittelyt ja -vierailut, sähköposti, kirjeet), keskeiset liike-elämän asiakirjat (muistiot, tilinpäätökset, myynti- ja ostotoimintaan liittyvät asiakirjat)
- kehittää omia viestintä-ja vuorovaikutustaitoja esim. ymmärtää ja osaa ilmaista itseänsä tilanteen vaatimalla tavalla suullisesti ja kirjallisesti
- hankkii tietoa oman tieteenalansa tietolähteistä ja viestii siitä asiantuntijana
- arvioi kriteerien perusteella omaa ja toisten viestintä- ja kielitaitoa ja antaa siitä rakentavaa palautetta

Toteutustavat

4 opintopisteen (108 tuntia) määrä opiskelijatyötä, josta enintään 52 tuntia on lähiopetusta.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt TAI osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta on KTM-tutkinnon 1. opiskeluvuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus