x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän kehittämistä, muutosta ja työelämän suhteita käsittelevän tutkimuskentän ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin sekä käytännön sovelluksiin.

Sisältö

Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja, harjoituksia ja teemaseminaareja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (valitaan 3 kirjaa seuraavista vaihtoehdoista 1-3):

1. Amabile, Teresa & Kramer, Steven (2012) Pienet suuret teot. Opi johtamaan kehitystä. Helsinki: Talentum. TAI Schein, Edgar H. (1999) Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship. Prentice Hall Organizational Development Series. TAI Syvänen, Sirpa, Tikkamäki, Kati, Loppela, Kaija, Tappura, Sari, Kasvio, Antti & Toikko, Timo (2015) Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampere University Press.

2. Ramstad, Elise & Alasoini, Tuomo (toim.) (2007) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa. Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita. Helsinki: Työministeriö. Työelämän kehittämisohjelman raportteja 53. TAI Heikkinen, Hannu L. T. & Rovio, Esa & Syrjälä, Leena (toim.) (2007) Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. 2. painos. Kansanvalistusseura. TAI Kuula, Arja (2000) Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.

3. Järvensivu, Anu (2010) Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa?  Tampere: TUP. TAI Pyöriä, Pasi (toim.) (2012) Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta