x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teorian ja poliittisen ajattelun keskeiset suuntaukset. Opiskelija kykenee tunnistamaan poliittisen ajattelun historian keskeiset klassikot antiikista nykyaikaan sekä omaa hyvän käsityksen politiikan teorian tärkeimmistä nykyvirtauksista. Opiskelija myös osaa soveltaa oppimaansa modernien poliittisten ilmiöiden tarkastelemiseen ja kykenee arvioimaan poliittisia instituutioita, kulttuureja ja prosesseja politiikan teorioiden ja klassikkojen näkökulmista.

Sisältö

Johdatus politiikan teoriaan ja poliittiseen ajatteluun; klassiset poliittiset ajattelijat ja teoreetikot; modernit politiikan teoreetikot; politiikan teorian ja poliittisen filosofian keskeiset käsitteet sekä niiden yhteiskunnallinen ja tieteellinen merkitys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Heywood, Political Theory. Palgrave 2004. 3rd edition. (3 ECTS)

Koikkalainen - Korvela (ed.), Klassiset poliittiset ajattelijat. Vastapaino 2012. (2 ECTS), or
Lindroos - Soininen
(ed.), Politiikan nykyteoreetikkoja. Gaudeamus 2008. (2 ECTS)
Please contact the teacher in charge for alternative literature in English.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heywood, Political Theory. Palgrave 2004. 3. tai uudempi painos (3 op).

Koikkalainen - Korvela (toim.), Klassiset poliittiset ajattelijat. Vastapaino 2012 (2 op) tai
Lindroos - Soininen (toim.)
, Politiikan nykyteoreetikkoja. Gaudeamus 2008 (2 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu