x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastuuhenkilö
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso vastaa kesään 2015 voimassa olleen opintosuunnitelman jaksoja seuraavasti:
- YKYYHT4a Johdatus etiikkaan vastaa jaksoa YKYY5a ja
- YKYYHT4b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan jaksoa YKYY5b.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeiset kysymykset ja tärkeimmät historialliset suuntaukset sekä tärkeimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista. Hän hahmottaa ennen kaikkea eettiset kysymykset siitä, mitä on hyvyys, toiminnan oikeutus sekä oikeudenmukaisuus yhteisössä. Hän tuntee peruspiirteissään myös ontologisen kysymyksen yhteisön ja kulttuurin merkityksestä ihmiselämässä. Hän osaa myös reflektoida eettisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Sisältö

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYYHT4a Johdatus etiikkaan ja YKYYHT4b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYYHT4a Johdatus etiikkaan:
Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

Keskeisiä tarkasteltavia aiheita ovat hyvyyden ja hyvän elämän luonne (onko keskeistä koettu mielihyvä tai onnellisuus, onnistuminen tavoitteissa vai muut seikat kuten ystävyys, viisaus, hyveellisyys jne.?), moraalisesti oikea ja väärä toiminta (erilaiset seurausetiikan ja velvollisuusetiikan muodot) sekä se, onko näihin hyvää ja oikeaa koskeviin moraalisiin kysymyksiin oikeita vastauksia (erityisesti erilaiset objektivismin ja relativismin muodot). Näitä aiheita tarkastellaan soveltamalla niitä eettisesti haastaviin tapauksiin sekä tutustumalla keskeisiin moraalifilosofisiin ajattelijoihin.

YKYYHT4b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofian klassikoihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) sekä kartoitetaan yhteiskuntafilosofian nykyisiä suuntauksia. Mahdollisia kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Kuinka ymmärtää keskeiset yhteiskunnalliset ideaalit (oikeudenmukaisuus, vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta YKY:n yhteisiä opintoja suorittaville: 2. vuosi, filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille: 1. vuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
YKYYHT4a Johdatus etiikkaan  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
YKYYHT4b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
YKYYHT4a Johdatus etiikkaan  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
YKYYHT4b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO

Pulkkinen, Tuija 1998. Postmoderni politiikan filosofia (sivut 9-84). Helsinki: Gaudeamus.

JA

Räikkä, Juha (toim.) 2010. Yhteiskuntafilosofia. Kuopio: Unipress.

TAI

Christman, John 2002. Social and Political Philosophy. London: Routledge.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
YKYYHT4b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
YKYYHT4a Johdatus etiikkaan  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO:
a. Pietarinen, Juhani & Poutanen, Seppo 2005. Etiikan teorioita. Helsinki: Gaudeamus.
TAI:
b. Suikkanen, Jussi 2014. This is Ethics: An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell. (pp. 1-194.)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
YKYYHT4a Johdatus etiikkaan  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO:
a. Pietarinen, Juhani & Poutanen, Seppo 2005. Etiikan teorioita. Helsinki: Gaudeamus.
TAI:
b. Suikkanen, Jussi 2014. This is Ethics: An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell. (pp. 1-194.)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
YKYYHT4b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO

Pulkkinen, Tuija 1998. Postmoderni politiikan filosofia (sivut 9-84). Helsinki: Gaudeamus.

JA

Räikkä, Juha (toim.) 2010. Yhteiskuntafilosofia. Kuopio: Unipress.

TAI

Christman, John 2002. Social and Political Philosophy. London: Routledge.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa:
- YKYYHT4a Johdatus etiikkaan: joko luennot tai kirjatentti.
- YKYYHT4b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan: joko luennot tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso kuuluu YKY:n yhteistiin opintoihin (YKYY) ja Filosofian perusopintokokonaisuuteen (FILPT).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta