x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee elämänkulkuajattelun keskeiset sosiologiset ja psykologiset jäsennykset sekä hahmottaa sosiaalityön roolin hyvinvoinnin turvaamisessa ja elämänkulkuun liittyvien ongelmatilanteiden hoitamisessa lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja gerontologisen sosiaalityön toimintakäytännöissä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiaalityössä keskeiseen elämänkulkuajatteluun sekä sosiaalityön rooliin ja toimintakäytäntöihin hyvinvoinnin turvaajana elämänkulun eri vaiheissa. Jaksossa käsitellään a) lapsuutta ja nuoruutta b) aikuisuutta ja c) vanhuutta elämänvaiheajattelun psykologisista ja sosiologisista näkökulmista. Lisäksi jaksossa perehdytään lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja gerontologisen sosiaalityön toimintaympäristöihin sekä ammatillisiin lähtökohtiin ja käytäntöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Green, Lorraine 2010.  Understanding the Life Course. Sociological and Psychological Perspectives. Cambridge: Polity Press.

2. Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

3. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (toim.) 2008. Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino.

4. Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.) 2007. Vanhuus ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Green, Lorraine 2010.  Understanding the Life Course. Sociological and Psychological Perspectives. Cambridge: Polity Press.

2. Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

3. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (toim.) 2008. Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino.

4. Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.) 2007. Vanhuus ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta