x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 5–10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä ja arvioida lapsuutta, perhettä ja elämäkulun eri vaiheita käsittelevän tutkimuksen käsitteellisiä pohdintoja, tutkimustraditioiden erityispiirteitä ja teoreettisia lähtökohtia. Hän ymmärtää erilaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen vahvuuksia ja osaa jäsentää ne osaksi laajempaa tieteellistä keskustelua.

Sisältö

Opiskelija perehtyy lapsuutta, nuoruutta ja perheen vuorovaikutusta koskevaan sosiaalitieteelliseen keskusteluun ja sitä tukeviin analyyttisiin käsitteisiin.

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla sähköiseen tenttiin ja/tai vuosittain vaihtuvaan opetukseen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään seuraavat teokset:

Jallinoja, Hurme & Jokinen (toim.) (2014) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus. TAI McKie & Callen (2012) Understanding Families. An Global Introduction. SAGE

JA

Bryceson & Vuorela (eds.) (2000) (e) The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg. TAI Allen; Few & Lloyd (toim.) (2009) (e) Handbook of Feminist Family Studies Thousand Oaks, Calif : SAGE Publications

JA

Grusec, Joan E. & Hastings, Paul D. (toim.) (2006)(e) Handbook of Socialization: Theory and Research (luvut 1 ja 6-17)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jallinoja, Hurme & Jokinen (toim.) (2014) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus. TAI McKie & Callen (2012) Understanding Families. An Global Introduction. SAGE

JA

Bryceson & Vuorela (eds.) (2000) (e) The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg. TAI Allen; Few & Lloyd (toim.) (2009) (e) Handbook of Feminist Family Studies Thousand Oaks, Calif : SAGE Publications

JA

Grusec, Joan E. & Hastings, Paul D. (toim.) (2006)(e) Handbook of Socialization: Theory and Research (luvut 1 ja 6-17)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta