x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA2 Nykyajan filosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
FILA2 Nykyajan filosofia 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nykyajan filosofian keskeiset suuntaukset ja pääpiirteissään myös niiden kulttuurisen ja yhteiskunnallisen ympäristön, niiden taustan aiemmassa filosofiassa sekä aseman ja keskinäisen vuorovaikutuksen nykyfilosofiassa. Hän hahmottaa ja osaa kuvata ajatteluympäristön, josta nykyfilosofian systemaattiset kysymykset nousevat.

Sisältö

Opintojaksolla annetaan yleiskuva nykyajan filosofian eri suuntauksista, niiden tärkeimmistä edustajista ja niiden piirissä käydyistä keskusteluista. Sillä tarkastellaan lyhyesti nykyajan filosofian taustaa 1800-luvun filosofiassa ja tutustutaan mm. fenomenologiaan, loogiseen empirismiin, analyyttiseen filosofiaan, pragmatismiin, eksistentialismiin, hermeneutiikkaan ja dekonstruktioon.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Opintojakso suoritetaan joko opetettavalla kurssilla oheismateriaaleineen tai kokonaan kirjatenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiin luetaan seuraavat teokset (toinen kohdasta a sekä b):

a. Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa (toim.) 2002. Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY.

TAI

Schwartz, Stephen 2012. A Brief History of Analytic History. Chichester: Wiley-Blackwell.


JA

b. D. West 2010. Continental Philosophy: An Introduction, Malden: Polity Press. 2nd ed. (luvut 1-6).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Aineopinnot (Filosofia)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta