SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten valta, toiminta ja rakenteet jäsentävät sosiaalista todellisuutta ja instituutioita. Opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää yhteiskunnallista muutosta ja tunnistaa globaalin ja lokaalin tason toisiinsa liittyviä yhteyksiä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valtaa, toimintaa ja rakenteita koskevaan sosiologiseen keskusteluun, keskeisiin teoriasisältöihin ja käsitteisiin sekä empiiriseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen vuosittain vaihtuvaan opetukseen tai lukupiiri. Ks. ohjeet lukupiirisuorituksesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiin, lukupiiriin tai esseeseen valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Beverley Skeggs (2014) Elävä luokka. Luokkatutkimuksen uusia metodeja ja teorioita. Tampere: Vastapaino. (Class, Self, Culture.)

Göran Therborn (2014) Eriarvoisuus tappaa. Tampere: Vastapaino. (The Killing Fields of Inequality.)

Karl Polanyi (2009) Suuri murros. Aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret. Tampere: Vastapaino. (The Great Transformation.)

Eeva Luhtakallio (2012) Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland. Basingstoke: MacMillan Palgrave

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta