x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Logopedian professori, psykologian yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteistöä ja haasteita sekä osaa tarkastella aihealuetta yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Opiskelija tuntee monialaisen ja moniammatillisen vuorovaikutuksen tutkimuksellisia ja käytännöllisiä lähtökohtia ja toteutustapoja. Hän oppii asiakkaan asemasta monialaisessa työssä sekä yhteisen toiminnan perusteista, ehdoista ja tuloksista.

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa ymmärtämään moniammatillisuuden laajaa käsitteistöä ja moniammatillisuuden tavoitteita niin asiakkaan ja ammattilaisten kuin organisaatioiden ja yhteiskuntapolitiikan kannalta. Opintojakso perehdyttää moniammatillisen vuorovaikutuksen laadulliseen tutkimukseen usean eri sosiaali- ja terveydenhoitoalan toimintaympäristön esimerkkien kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Isoherranen, K. (2012). Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:18 Sosiaalipsykologia. Helsingin yliopisto.

Pollard Katherine, Thomas Judith & Miers Margaret (2009). (toim.) Understanding Interprofessional Working in Health and Social Care: Theory and Practice. Palgrave Macmillan.

Sipari, S. (2008). Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 342, Jyväskylän yliopisto.

Artikkelit:

Hitzler, S. & Messmer, H. (2010). Group Decision-making in Child Welfare and the Pursuit of Participation. Qualitative Social WorkJune 2010 vol. 9 no. 2 205-226.

Kvarnström, S. (2008). Difficulties in collaboration: A critical incident study of interprofessional healthcare teamwork. Journal of Interprofessional Care 22(2), 191-203.

Nikander, Pirjo (2003). Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Vuorovaikutuksellinen näkökulma. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2003:  40 279-290.

Veijola, A., Isola, A., & Taanila, A. (2006). Moniammatillinen perhetyö edellyttää keskustelua. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(3), 186-197.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta