x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM3 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SOSM3 Pro gradu -tutkielma 40 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kokemus tutkimusprosessin itsenäisestä läpiviemisestä ja sen vaatimasta pitkäjänteisestä ongelmanratkaisutyöstä. Opiskelija kykenee soveltamaan tutkimusongelman ratkaisemisessa tarvittavia teoreettisia ja metodologisia välineitä sekä raportoimaan tutkimuksensa tieteellistä esitystapaa ja hyvää kirjallista ilmaisua käyttäen.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
SOSM3a  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Tutkielman aihe on tunnistettu ja se on muotoiltu mielekkääksi tutkimuskysymykseksi. Työn
etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan relevantin tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän
määrän läpi. Työn mahdollinen empiirinen aineisto ja käytettävät analyysimenetelmät on määritelty ja
aineiston kokoaminen on aloitettu.

SOSM3b  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan ja tämä on todennettu ohjauskeskusteluissa ja
seminaarityöskentelyssä. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus ja viitekehys ovat
tarkentuneet. Mahdollinen aineiston kerääminen on edistynyt ja aineiston analyysista on kirjoitettu
ensimmäisiä tulkintoja.

SOSM3c  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn
kokonaisuus, sen pääargumentti ja tulosten tulkinnat. Tutkielman ohjaajan kanssa käydään
palautekeskustelu, jonka jälkeen opiskelija saa ohjaajalta viimeiset kommentit työn lopullista viimeistelyä
varten.

SOSM3d: valmis tutkielma ja kypsyysnäyte  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Tutkielma on jätetty julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan
kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkistettu plagiaatintarkistusjärjestelmän kautta. Tutkielma on arvosteltu.

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta