x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA6 Johdatus asiakastyöhön 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet sekä osaa eritellä asiakastyön menetelmien paikkaa asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.
Lisäksi opiskelija osaa kuvata työtä ohjaavaa lainsäädäntöä ja ammattieettisiä periaatteita.

Sisältö

Jaksolla tarkastellaan ammatillista vuorovaikutusta, haastattelua ja asiakastyön menetelmien käyttöä. Jaksolla pohditaan menetelmien teoreettisia lähtökohtia, paikkaa ja merkitystä auttamistyön kokonaisuudessa sekä tutustutaan erilaisiin asiakastyön menetelmiin ja lähestymistapoihin.
Opiskelija oppii tuntemaan puheterapeutin työtä ohjaavaa lainsäädäntöä ja perehtyy puheterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin ja ammattikäytäntöihin.

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
A6a  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Ryhmäessee

A6b  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
LogA6a arvioidaan numerolla 1-5, LogA6b hyväksytty/hylätty Koko opintojakson arvosanan tulee osasuorituksesta LOgA6a.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). 2012. Haavoittuva keskustelu. Keskusteluanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta.  Kehitysvammaliiton tutkimuksia 6, Oppimateriaalikeskus Opike. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Mullender, Audrey & Ward, David & Fleming, Jennie 2013. Empowerment in Action. Self-Directed Groupwork. Palgrave Macmillan.

Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2009.  Clinical Interviewing. Chapters 1-4. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley.

Sellman, J. 2008. Vuorovaikutus ääniterapiassa. Keskustelunanalyyttinen tutkimus harjoittelun rakenteesta, terapeutin antamasta palautteesta ja oppimisesta. Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen julkaisuja 54. e-thesis.

Särkelä, Antti 2001 tai 2011. Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Tykkyläinen, T. 2005. Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä – ohjailevan toiminnan tarkastelua. Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen julkaisuja 50. e-thesis.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta