x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA8 Arviointimenetelmät 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata eri arviointimenetelmien teoreettiset perusteet ja vertailla menetelmiä keskenään. Hän osaa käyttää arviointimenetelmää asianmukaisella tavalla, tulkita tuloksia ja antaa helposti ymmärrettävää palautetta. Opiskelija osaa valita asiakkaittensa arviointiin sekä opinnäytetöittensä aineistonkeruuseen soveltuvat menetelmät, perustella valintansa ja arvioida menetelmän toimivuutta.

Sisältö

-Puheen, kielen, viestinnän ja nielemisen sekä elämänlaadun arvioinnin menetelmät ICF-viitekehyksen avulla.
-Harjoitukset, joissa käytetään puheen ja äänen tutkimuksen instrumentaalisia menetelmiä.

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heimo, H., Norberg-Haggren, K. & Paloheimo, J. (toim.). 2004. Kuinkas suu nyt pannaan? - puhemotoriikan ja syömisen kehitys sekä vaikeudet. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 36.

Ikonen, A., Korjus-Julkunen, L. & Äikäs, H. 2003. ICF- toimiva työkalu puheterapian kuvaamiseen. Puheterapeutti 2/2003, 17-19.

International classification of functioning, disability and health (ICF 2002; http://www.who.int/icidh)

Korpijaakko-Huuhka, A-M., Launonen, K. & Lehtihalmes, M. (toim.). 2007. Kerronnan ja kertomuksen tutkimuksen monet ulottuvuudet. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 39.

Launonen, K., Heimo, H. & Tykkyläinen T. (toim.). 2002. Kielen kehitys ja oppimisvalmiudet-  arviointi ja kuntoutus. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 34.

Launonen, K., Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Lehtihalmes, M. (toim.). 2008. Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 40.

Stolt, S., Lehtihalmes, M., Heikkola, L-M & Kunnari, S. (toim.). 2011. Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 43.

Lisätietoja

Opintojakso alkaa 2. vuoden syksyllä ja jatkuu 3. vuoden kevääseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta