x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Tohtorikoulutettava
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi psykologian kandidaatin tutkinto.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuuripsykologisen peruskäsitteistön, keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa kulttuuripsykologista viitekehystä myös muissa opinnoissaan. Opiskelija ymmärtää ympäristön merkityksen psykologisten ilmiöiden osana sekä osaa tehdä kulttuuripsykologista tutkimusta ja monikulttuurista työtä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan psykologista tietoa, teorioita, tutkimusta ja käytännön työtä kulttuurisesta näkökulmasta esimerkkien ja kirjallisuuden avulla.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus, tentti ja essee.

Opetuskieli

suomi, englanti

Opetuskieli on englanti, mikäli jaksolle ilmoittautuu vaihto-opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Heine (2008). Cultural psychology (2. painos). Norton

2. Kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta