x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO2 Terve ja turvallinen kouluyhteisö 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan, että kansanterveystieteen perusopinnot (pääosin) ja terveystiedon perusteet ovat suoritettuina.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää terveystiedon merkityksen osana laajempaa koulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä
- tietää, mikä merkitys yhteisöllisyydellä on oppimistulosten ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta ja osaa edistää sitä
- osaa määritellä koulukiusaamisen ilmiönä, tietää mahdollisuuksista ennaltaehkäistä sitä ja puuttua siihen ja rohkaistuu toimimaan koulukiusaamisen estämiseksi kouluympäristössä
- tuntee peruskoulun oppimisympäristön turvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät ohjeistukset ja osaa soveltaa niitä
- tuntee nuorten mielenterveyden ongelmien epidemiologiaa ja tietää, miten mielenterveystaitoja opetetaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille
- osaa pohtia puuttumisen etiikkaa

Sisältö

Yhteisöllisyys, monikulttuurisuus ja osallisuus kouluympäristössä
Seksuaalisuuden monimuotoisuuden kohtaaminen ja käsittely kouluympäristössä
Aggressiivisuus, koulukiusaaminen ja niihin puuttuminen yksilö- ja koulutasolla: ajankohtaisia tutkimustuloksia
Turvallisen oppimisympäristön varmistaminen
Turvallisuuskasvatus osana terveystiedon oppimateriaaleja
Puuttuminen ja puheeksiottaminen: taidot ja eettiset kysymykset

Toteutustavat

Luento-opetus, itsenäinen työskentely, seminaari, harjoitukset. Lähiopetusta max 30 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen, seminaariesityksen valmistaminen ja esittäminen, koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus (esim. tentti).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaariesitys arvioidaan hyväksytty/hylätty, tentti tai muu koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus arvioidaan asteikolla (hylätty)1-5. Koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin oppimisalustalla (Learning2).

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta