x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN19 Pro gradu -tutkielma (vaiheet II-IV) 30 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Pro gradu -tutkielman ohjaaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Laadittuaan hyväksytyn pro gradu-tutkielman opiskelija
- osaa rajata tutkimustehtävän, valita soveltuvan tutkimusasetelman ja menetelmät sekä toteuttaa tutkimusryhmän jäsenenä tieteellisesti perustellun tutkimuksen
- on perehtynyt syvällisesti ainakin yhteen kansanterveystieteelliseen aihepiiriin ja siihen liittyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin
- osaa jäsentää laajaa tietoainesta ja hallitsee tieteellisen työn kirjallisen esittämisen hyvät käytännöt

Sisältö

Monografiana esitettävä tutkielma tai ohjaajan kanssa erikseen sovittava vertaisarviointijärjestelmää käyttävässä tieteellisessä lehdessä julkaistavaksi tarkoitettu artikkelikäsikirjoitus, jossa opiskelija on ensimmäisenä kirjoittajana. Mikäli tutkielmaksi esitetään artikkeli, liitetään työhön erillinen kirjallisuuskatsaus tai osa, jossa opiskelija kuvaa tutkimuksensa lähtökohtia ja lähestymistapaa sekä pohtii tutkimustulostensa merkitystä laajemmin kuin artikkelissa on mahdollista. Lisäksi opiskelija kirjoittaa erillisen lyhyen selvityksen, josta ilmenee hänen osuutensa tutkimuksen toteutuksessa. Opiskelija ja pro gradu -tutkielman ohjaaja laativat kirjallisen ohjaussuunnitelman.
Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi ohjaaja tarkistaa opinnäytetyön Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Vaihe II  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaihe II on suoritettu, kun aineisto on kerätty ja analysoitu sekä alustavat tulokset ovat valmiit.

Vaihe III  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaihe III on suoritettu, kun tutkimusraportin ensimmäinen kokonainen versio on kirjoitettu (koskee artikkeligradussa sekä artikkelikäsikirjoitusta että täydentävää osaa).

Vaihe IV  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaihe IV on suoritettu, kun pro gradu -tutkielma on valmis ja kypsyysnäyte on hyväksytty.

Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, jos opiskelijan kypsyysnäytteen kieli on tarkastettu jo aiemmin alemmassa korkeakoulututkinnossa.

Pro gradu-tutkielma ja kypsyysnäyte

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antamat ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla:
https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin
-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointiperusteet löytyvät linkistä http://www.uta.fi/hes/tiedostot/luonnos_progradu-3%20%281%29.pdf tai mikäli linkki ei aukea, ne ovat saatavissa pro gradu seminaarin vastuuopettajalta tai pro gradutyön ohjaajalta. Arvosana perustuu kahden opettajan arviointiin. Arviointi kohdistuu sekä tutkimusprosessiin että tutkimusraporttiin. Pro gradu ?tutkielmasta annetaan kirjallinen lausunto. Pro gradu -tutkielma arvioidaan asteikolla 1-5, ja siitä annettu arvosana otetaan huomioon syventävien opintojen opintokokonaisuuden arvosanaa annettaessa samalla tavalla kuin muiden syventävien opintojaksojen arvosanat. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta