x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoitotieteen historialliset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat
- ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen hoitotieteen kehittymisen kannalta
- tiedostaa tieteellisen toiminnat pääperiaatteet hoitotieteen kannalta
- osaa kuvata hoitotieteen tieteenalana pääpiirteissään
- tuntee perhehoitotieteen peruslähtökohdat

Sisältö

- hoitotieteen historiallinen kehitys
- hoitotieteen tieteenfilosofiset lähtökohdat
- tieteellinen tieto ja sen tuottaminen hoitotieteen tehtävänä
- hoitotiede tieteenä
- perhehoitotiede hoitotieteen osa-alueena

Toteutustavat

Lähiopetusta max 17 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen keskusteluluennoille (pakollinen). Seminaarit. Pienryhmissä tehdyt kirjalliset tehtävät.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistumisen aktiivisuus, kirjalliset tehtävät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit:

Ajankohtaiset perhehoitotieteelliset artikkelit

Oheismateriaali:

Friedman M.M, Bowden V.R & Jones E.G. 2003. Family Nursing: theories research, theory, and practice. 5th edition. Prentice Hall.

Bomar P (eds). 2004. Promoting health in families: applying family research and theory to nursing practice. 3rd edition. Saunders.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta