x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteilijöille 8 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aineopintojen loppuvaiheessa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat sekä suomalaisen kehityksen pääpiirteet. ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja.
- hallitsee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin keskeiset elementit ja osaa laatia terveysohjelman joltain terveyden edistämisen osa-alueelta
- pystyy käyttämään terveyden edistämisen teorioita ja käsitteitä terveyden edistämisen ohjelman laadinnassa.

Sisältö

Terveyden edistämistoimintaa tukevat teoriat ja mallit ja terveyden edistämisen suomalaisia kehityskulkuja.
Intervention mapping- ja PRECEDE-PROCEED -mallit.

Toteutustavat

Opiskelijakonferenssi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyön laadintaan.

Kaksi kirjallista tenttiä. Opiskelijat laativat terveyden edistämisohjelman ryhmissä ja esittävät sen konferenssissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana muodostuu kahden kirjallisen tentin sekä ryhmätyön perusteella. Opintojakso arvioidaan 1-5, hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bartholomew, LK ym. 2006. Planning health promotion programs. An intervention mapping approach. Jossey-Bass.  (Myös verkkojulkaisuna).

Nutbeam H., Harris E. 2010. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3.edition. McGraw-Hill.

Ståhl T., Rimpelä A. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena.  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085430

 

Lisätietoja

Jaksolle voidaan ottaa enintään 40 tutkinto-opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille jakso on pakollinen. Avoimen kansanterveystieteen opiskelijoiden kiintiö on 5 ja terveystiedon opiskelijoiden 5.
Ryhmätöiden aloitus ja ensimmäinen tentti TERA3 -kurssin yhteydessä.

Opetus järjestetään joka toinen vuosi, parittoman vuoden kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta