x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Jaksolla opiskellaan epidemiologian tehtäviä, peruskäsitteitä ja -menetelmiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää epidemiologisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja -menetelmiä
- osaa tarkastella väestön terveyttä ja siihen liittyviä tekijöitä laskemalla ja tulkitsemalla esiintyvyys- ja vaikutussuureita
- osaa tunnistaa ja osaa kuvata tärkeimmät epidemiologiset tutkimusasetelmat (poikkileikkaustutkimus, kohorttitutkimus, tapaus-verrokkitutkimus, kliininen koe)
- tuntee epidemiologisen tutkimuksen kriittisen arvioinnin perusteet ja osaa kuvata tutkimuksen mahdollisia virhelähteitä

Sisältö

Epidemiologian peruskäsitteet ja -menetelmät:
- esiintyvyys- ja vaikutussuureet
- altisteen ja vasteen määrittäminen
- mittausten validiteetti
- kuvailevat ja analyyttiset epidemiologiset tutkimusasetelmat
- satunnaisvirhe, systemaattinen virhe (harha), sekoittuneisuus
- syy-seuraussuhteen arviointi (kausaliteetti)

Toteutustavat

Lähiopetusta max 38h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, ryhmäopetus, tentti.
Ryhmäopetuksiin liittyy harjoitustehtävien valmistelu etukäteen.
Tentti perustuu luentoihin, ryhmäopetukseen ja kirjallisuuteen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitukset hyväksytty/hylätty. Tentti numeerinen 1-5, hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Tarjonta joka toinen vuosi, parillisten vuosien syksy (välivuosina vastaava jakso, HEAAC03 Basic Epidemiology, englanniksi).

Jaksolle voidaan ottaa enintään 40 tutkinto-opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille jakso on pakollinen. Avoimen opiskelijoiden kiintiö on 5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta