x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP4 Väestön terveys 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TERKANP4 Väestön terveys 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee väestön terveyden ja sairauden keskeiset mittarit ja osaa tulkita näillä mittareilla ilmoitettuja tietoja
- tuntee tärkeimmät tietolähteet ja tietää kuinka kuvailevaa kansanterveydellistä tietoa tuotetaan
- osaa kuvata ja eritellä väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
- tuntee keskeisimpien kansantautien yleisyyden ja osaa kuvata niiden esiintymistä eri väestöryhmissä
- osaa kuvata väestön terveyttä, sen muutostrendejä ja siihen vaikuttavia tekijöitä globaalilla tasolla

Sisältö

- väestön terveyden kuvaaminen (esim. väestön terveyden ulottuvuuksien arviointi: mittarit, esiintyvyyssuureet, tietolähteet)
- väestön terveyteen vaikuttavat tekijät yksilö-, väestö- ja yhteiskuntatasolla
- väestön terveys Suomessa (esim. keskeisimmät kansantaudit, eri väestöryhmien terveys, väestön terveyden muutostrendit)
- kansainvälinen näkökulma väestön terveyteen

Toteutustavat

Lähiopetusta max 34h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

- Lähiopetukseen voi liittyä tehtävien itsenäistä valmistelua etukäteen.
- Tentti tai muu opetusohjelmassa ilmoitettava osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suorite.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi kuvataan opetusohjelmassa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksessa käytettävät materiaalit sekä kirjallisuus, joka ilmoitetaan jakson alkaessa.

 

Lisätietoja

Jaksolle voidaan ottaa enintään 50 tutkinto-opiskelijaa, lukion opiskelijaa ja täydennysopintoja suorittavaa opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille jakso on pakollinen. Avoimen opiskelijoiden kiintiö on 30.

Jakson opiskelu on suositeltavaa ennen seuraaville jaksoille osallistumista: Terveys politiikassa, taloudessa ja järjestelmissä (TERKANP5), Epidemiologian perusteet (TERKANA1), Epidemiologic Research Methods (TERKAN13) ja Rekisteritutkimukset (TERKAN14).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta