x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojakso 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TAI

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveyden ja terveyden edistämisen peruskäsitteet
- ymmärtää kansanterveyteen vaikuttavat keskeiset tekijät

Sisältö

- kansanterveystieteen peruskäsitteet ja historiallinen kehitys
- keskeiset kansanterveyteen vaikuttavat tekijät yhteiskunnan eri tasoilla
- väestöryhmien väliset terveyserot

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositeltu ajankohta on opintojen alussa/ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

Jakson opiskelu on suositeltavaa ennen TERKANP5 Terveys politiikassa, taloudessa ja järjestelmissä -jaksolle osallistumista.

Toteutustavat

Lähiopetusta max 19 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjallinen tentti, joka sisältää sekä luennot että ilmoitetun kirjallisuuden.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti arvostellaan 1-5, hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ståhl T., Rimpelä A. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Myös Internet-versiona. (soveltuvin osin)

Kauhanen J ym. 2013. Kansanterveystiede 4., uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki.  (soveltuvin osin)

Keleher H. & MacDougal. 3.ed. 2011. Understanding health. A determinants approach. Oxford University Press. (soveltuvin osin)

Lisätietoja

Opetus järjestetään syyslukukaudella, ei opiskelijamäärän rajoitusta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta