x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
CMTYY2 Luottamustehtävissä toimiminen 3–10 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/CMT
Vastuuhenkilö
Ilona Siivonen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan
- ymmärtää organisaation toimintaa, erityisesti asioiden valmistelua ja päätöksentekoa
- tuntee keskeiset organisaation toimintaa ohjaavat normit ja periaatteet
- pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioon ottaen
- toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä

Sisältö

Opiskelija toimii vähintään yhden lukuvuoden a) yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä hallintoelimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta tai tieteenalayksikön johtokunta) tai b) erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä tai c) ainejärjestön hallituksessa tai d) ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)tai e) valtakunnallisessa opiskelijajärjestössä tai f) opiskeltavaan alaan liittyvässä järjestössä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Raportti  Essee 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Opiskelija laatii raportin, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan.

Lisätietoja 

Opintosuoritus hyväksiluetaan kandidaatin- tai maisterin tutkintoon, ja hyväksiluku tapahtuu opiskelijan hakemuksesta. Hakemus on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä. Hakemus osoitetaan tieteenalayksikölle ja toimitetaan yksikön opintoasiain päällikölle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opiskelija laatii lyhyen raportin (1-2 sivua), jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan. Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan hyväksilukea vain kerran. Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä. Raportti toimitetaan amanuenssi Ilona Siivoselle.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta