x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää vuorovaikutteisen verkkoviestinnän lähtökohdat, muodot ja mahdollisuudet, ymmärtää siihen liittyviä erityiskysymyksiä viestintäsuhteiden näkökulmasta ja tietää medioitua vuorovaikutusta koskevat keskeiset viestinnän teoriat ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Puheviestinnän näkökulma medioituun vuorovaikutukseen, tavallisimpiin interaktiivisen verkkoviestinnän muotoihin sekä medioidun vuorovaikutuksen teorioihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opintojakson valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat eivät osallistu ohjattuihin pienryhmiin, vaan sen sijaan tenttivät kertauskuulustelussa kirjallisuus-kohdassa mainitut teokset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille kuuluvat oppimistehtävät pienryhmissä. Työskentelyssä hyödynnetään verkkoviestinnän sovelluksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 Kertauskuulustelussa valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat tenttivät teokset:

 1. Konijn et al. (eds.): Mediated interpersonal communication. Routledge, 2009
 2. Isotalus, Jussila & Matikainen (toim.): Twitter viestintänä - ilmiöt ja verkostot. Vastapaino 2018.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta