x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA16 Televisiojournalismi 3 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori (televisiojournalismi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
JOVA16 Televisiojournalismi 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisioilmaisuun. Hän osaa tehdä henkilöinsertin sekä reportaasin televisioon, ja hänellä on perustiedot tv-insertin ja verkkovideon toimittamisesta, kuvaamisesta, äänittämisestä, valaisusta ja editoinnista.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan audiovisuaalisen ilmaisun ja journalistisen televisioilmaisun perusteita sekä televisioinserttien tekemistä ja dramaturgiaa. Kurssilla tehdään tuotantoryhmissä tv-inserttejä ja toteutetaan teemallisia kokonaisuuksia yhdessä lehti- ja verkko- sekä radiojournalismin kurssien kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t

Luennot, harjoitukset ja palaute 42 h sekä itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työn journalistinen laatu, aktiivinen osallistuminen toimituksen työskentelyyn ja kehittyminen opintojakson aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus

  1. Pirilä & Kivi: Otos. Leikkaus. Teos. Elävä kuva – elävä ääni. Kolmiosainen kirjasarja. Like, 2005, 2008, 2011.
    TAI
  2. Cushion: Television Journalism. Sage, 2011.

Muu kirjallisuus osoitetaan kurssin aikana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta