x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA2 Kielen variaatio 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SUOA2 Kielen variaatio 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, millaiset tekijät ovat yhteydessä kielen alueelliseen, sosiaaliseen ja tilanteiseen vaihteluun. Opiskelija tuntee suomen aluemurteet ja osaa eritellä ja vertailla puhutun suomen kielen esimerkkiaineistoja erityisesti fonologisten ja morfologisten ilmiöiden osalta. Kielellisen variaation tarkasteluun keskittyvistä suuntauksista hän tuntee keskeisimmät puhutun kielen tutkimussuuntaukset ja -menetelmät ja osaa soveltaa niitä puhekielen perusanalyysiin.

Sisältö

Tutustutaan suomen aluemurteiden syntyyn ja kehitykseen sekä dialektologiseen tutkimukseen. Lisäksi tarkastellaan nykypuhekielen ilmiöitä ja tutustutaan keskeisiin puhekielen vaihtelua ja muutosta sekä kieliasenteita käsitteleviin sosiolingvistisiin tutkimussuuntauksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta