x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS03V Valinnaisten opintojen tutkielma 15 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Perus- ja aineopinnot jossain kieliaineen tutkinto-ohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkimuksen valitsemastaan aiheesta tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja raportoida sen tuloksista tieteellisten konventioiden mukaisesti. Hän tuntee aiheeseen liittyvän keskeistä tutkimuskirjallisuutta ja osaa soveltaa valitsemaansa menetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemiseen. Hän osaa analysoida hankkimaansa aineistoa, jäsentää taustatietoa, tehdä johtopäätöksiä, perustella tekemiään ratkaisuja, tulkita tuloksia ja reflektoida tutkimustyötään. Lisäksi opiskelija osaa suhteuttaa tutkimuksensa ja sen tulokset alan tutkimuskenttään ja -traditioon.

Sisältö

Opiskelija laatii ohjaajan ohjauksessa itsenäisesti 30–40 sivun mittaisen tutkielman A- tai B-työkielellään. Pro gradu -tutkielman alkuun liitetään yhden sivun mittainen suomenkielinen tiivistelmä. Lisäksi tutkielman loppuun liitetään pääkieliparin toisella kielellä laadittu 5-10 sivun mittainen lyhennelmä. Jos tutkielma on kirjoitettu suomeksi, lyhennelmä laaditaan vieraalla kielellä; jos tutkielma on kirjoitettu vieraalla kielellä, lyhennelmä laaditaan suomeksi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmiin liittyviä ohjeita on julkaistu yksikön verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta