x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Perus- ja aineopinnot jossain kieliaineen tutkinto-ohjelmassa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet ja hyvän tieteellisen käytännön. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman, etsiä tutkimuskirjallisuutta ja hankkia tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa tulkita ja tuottaa tieteellistä tekstiä sekä kerätä, jäsentää ja analysoida tutkimusaineistoaan. Lisäksi hän osaa esitellä tutkimustaan suullisesti ja kirjallisesti, keskustella tutkimustyöstä rakentavasti ja arvioida sitä tieteellisesti argumentoiden. Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (filosofian maisterin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella työelämään siirtymistä.

Sisältö

Tutkielmaseminaarissa tutustutaan omaan tutkimusalaan, tiedonhankintaan, tutkimusprosessiin ja sen vaiheisiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä tieteellisen keskustelun periaatteisiin ja tutkimuksesta raportoimiseen. Seminaarissa laaditaan pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma ja seminaarityö. Lisäksi opponoidaan toisen opiskelijan työ sekä kommentoidaan toisten tutkimussuunnitelmia ja seminaaritöitä. Tavoitteena on laatia pro gradu -tutkielma tutkielmaseminaarin aikana. Seminaariin kuuluu myös osallistuminen maisterivaiheen HOPS-ohjaukseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot suorittavat opiskelijat voivat suorittaa tämän opintojakson sijaan teknisen viestinnän tutkielmaseminaarin (TECHS9).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta