x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS03 Pro gradu -tutkielma 35 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Perus- ja aineopinnot jossain kieliaineen tutkinto-ohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MVKS03 Pro gradu -tutkielma 35 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkimuksen valitsemastaan aiheesta tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja raportoida sen tuloksista tieteellisten konventioiden mukaisesti. Hän tuntee aiheeseen liittyvän keskeisen tutkimuskirjallisuuden ja osaa soveltaa valitsemaansa menetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemiseen. Hän osaa analysoida hankkimaansa aineistoa sekä jäsentää taustatietoa, tehdä johtopäätöksiä, perustella tekemiään ratkaisuja, tulkita tuloksia ja reflektoida tutkimustyötään. Lisäksi opiskelija osaa suhteuttaa tutkimuksensa ja sen tulokset alan tutkimuskenttään ja -traditioon ja tiedostaa jatkotutkimusaiheita.

Sisältö

Opiskelija laatii ohjaajan ohjauksessa itsenäisesti 60-80 sivun mittaisen tutkielman A- tai B-työkielellään. Pro gradu -tutkielman alkuun liitetään yhden sivun mittainen suomenkielinen tiivistelmä. Lisäksi tutkielman loppuun liitetään pääkieliparin toisella kielellä laadittu 10-15 sivun mittainen lyhennelmä. Jos tutkielma on kirjoitettu suomeksi, lyhennelmä laaditaan vieraalla kielellä; jos tutkielma on kirjoitettu vieraalla kielellä, lyhennelmä laaditaan suomeksi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmiin liittyviä ohjeita on julkaistu yksikön verkkosivuilla.

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta