RANSV8 Työharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
RANSV8 Työharjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa käyttää opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään
-osaa kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
-osaa pohtia, millaisia ammatillisia valmiuksia työelämässä tarvitaan
-osaa hyödyntää palautetta ja arvioida sen avulla valmiuksiaan

Sisältö

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista ranskan tutkinto-ohjelman opinnoissa ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme (3) kuukautta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jotta opiskelijalla olisi jo riittävästi perustietoa opiskelemastaan alasta, työharjoittelun suoritusvaiheeksi suositellaan vähintään kandidaatintutkinnon loppuvaihetta.

Samasta harjoittelujaksosta ei ole mahdollista saada työharjoittelusuoritusta sekä omaan tutkinto-ohjelmaan että yksikön yhteisiin opintoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Essee 
ranskaksi

Lisätiedot:

1) suoritetaan työskentelyjakso, joka vastaa vähintään kolmen kuukauden harjoittelua

2) työharjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.) vastuuopettajalle

3) laaditaan harjoitteluraportti, joka palautetaan vastuuopettajalle

Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
-
Viestintätieteiden tiedekunta