ITIY003 Orientoivat opinnot 2 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkinto-ohjelma (alkuorientaatio), kirjasto (tiedonhankinta)

Yleiskuvaus

Opintojakso sisältää osasuoritukset:
- Alkuorientaatio (luennot ja infotilaisuudet uusille opiskelijoille)
- Tiedonhankintataidot I

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopistoon ja viestintätieteiden tiedekuntaan opiskeluympäristönä. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tutkintojen rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet. Opiskelija osaa hankkia opintoihin liittyvää tietoa ja hyödyntää sitä opintojen suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

Opiskelija tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa opiskelijana ja on tutustunut hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja oman alansa edellyttämät tiedonhankinnan perustaidot sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Sisältö

Orientoivissa opinnoissa opiskelijat perehtyvät Tampereen yliopistoon ja viestintätieteiden tiedekuntaan oppimisympäristönä, tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin ja opintoihin, opintojen suunnitteluun ja opiskelun tukipalveluihin sekä Tampereen yliopiston kirjaston elektronisiin ja painettuihin tietoaineistoihin ja kirjastopalveluihin.

Opintojakson aikana käsiteltäviä teemoja ovat mm. opiskeluympäristö, tutkinnot, opintojen suunnittelu, ohjaus- ja neuvontatahot, erilaiset opiskelijan ohjeet ja materiaalit sekä opiskelijan oikeusturva, päätöksenteko, opintososiaaliset palvelut, tietopalvelut, tiedonhankinta ja kirjastopalvelut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Alkuorientaatio sisältää uusien opiskelijoiden orientaatioluennot ja infotilaisuudet. Alkuorientaatio järjestetään ensimmäisen vuoden syksyllä.

Tiedonhankintataidot I järjestetään ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tiedonhankintataidot I sisältää 7 tuntia lähiopetusta ja lisäksi verkko-opiskelua.

Syyslukukaudesta 2016 alkaen tiedonhankintataidot I sisältää 4 tuntia lähiopetusta ja lisäksi verkko-opiskelua ja verkkotehtäviä.

Lisätietoja sivulla
http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/sis/tiedonhankintataidot.html

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Alkuorientaatio  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Tiedonhankintataidot I  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta