x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suurin osa aineopinnoista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää matemaattisen tiedon kirjallisen esittämisen perusteet. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyylillä ja osaa kirjoittaa matemaattista tekstiä yleisten kieliopin sääntöjen mukaisesti. Hän tuntee matemaattisen kirjallisuuden keskeisimmät lajit ja osaa itsenäisesti etsiä opinnäytteissä tarvittavaa kirjallisuutta. Opiskelija tuntee alansa lähdeviittaustavat ja osaa soveltaa niitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

Matematiikan opiskelija kykenee omaehtoisesti jäsentämään kirjoitukseensa matemaattisen esityksen rakenteet (erityisesti sen perusrakenteen määritelmä-lause-todistus). Hänellä on opinnäytteissä tarvittavat matemaattisen tekstinkäsittelyn taidot. Opiskelijalla on yleiset tekniset ja käytännölliset valmiudet syventävien opintojen opinnäytteen kirjoittamiseen matematiikasta, ja hän tietää Tampereen yliopiston matematiikan tutkimusryhmät.

Tilastotieteen opiskelija osaa itsenäisesti analysoida valitsemaansa aineistoa aineopintotasoisten tilastollisten menetelmien avulla. Opiskelija osaa raportoida tilastollisten analyysien tulokset ymmärrettävässä muodossa. Opiskelija osaa esitellä tutkielmansa aihetta ja tuottamiaan analyysituloksia ymmärrettävästi.

Sisältö

Matemaattinen kirjoittaminen, opinnäytteen kirjoittaminen, aineopintojen ja syventävien opintojen opinnäytteen käytänteet, LaTeX-ohjelma (matematiikka), aineiston tilastollinen analysoiminen (tilastotiede). Alan eettiset normit ja niiden soveltaminen. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
LaTeX-opinnot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Suoritusvaihtoehto 1: Matematiikan opintopolut
Suoritusvaihtoehto 2: Tilastotieteen opintopolku

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmaopas ja LaTeX-opas (tarkennetaan opetusohjelmassa).

Oheismateriaalina mm.

Knuth, D. E., Larrabee, T., Roberts, P. M., Mathematical Writing, Mathematical Association of America
(MAA), 1989, Revised 1990.


Krantz, S. G., A Primer of Mathematical Writing, American Mathematical Society (AMS), 1997.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Luonnontieteiden tiedekunta