x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Sisältö

Opintokokonaisuuden aikana opiskelijat perehtyvät kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmällisiin perusteisiin sekä kvantitatiivisen tutkimuksen ongelmanasetteluihin sekä analyysitapoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 79 t 0 t
Harjoitukset 29 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Muiden yksiköiden opiskelijat ja aiemmin vastaavan opintojakson muualla suorittaneet voivat suorittaa opintojakson myös näyttökokeella, mikäli heillä on osoittaa vastaava harjoituskurssi toisesta oppiaineesta tai aiemmista opinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona aihepiiriin soveltuvaa kirjallisuutta

Opetusmonisteita

Muita ajankohtaisia artikkeleita ja aineistoja

Varantola, K. ym. (toim) 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Verkossa osoitteessa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta