x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGP3 Viestintää tukevat keinot asiakas-työntekijä-suhteessa 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Logopedian opiskelijat: Opiskelija osaa käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintäkeinoja ja valita soveltuvat keinot erilaisista viestinnän pulmista kärsiville ihmisille. Opiskelija osaa suunnitella lapsiryhmälle puheen, kielen ja viestinnän taitoja tukevaa toimintaa ja ohjata suunnitelman mukaisesti ryhmää.
Muiden aineiden opiskelijat: Opiskelija osaa kuvata puhetta tukevia ja korvaavia viestintäkeinoja ja osaa käyttää keinoja erilaisista viestinnän pulmista kärsivien ihmisten kanssa.

Sisältö

-Kieli- ja merkkijärjestelmään perustuvat puhetta tukevat ja korvaavat keinot: viittomat puheen tukena, sanalistat, kuvilla ja esineillä viestiminen.
-Puheen, kielen ja viestinnän taitoja rikastuttavat harjoitukset
-Logopedian opiskelijat: Harjoitukset, joissa suunnitellaan ja toteutetaan puheen, kielen ja viestinnän taitoja tukevia ohjaustuokioita lapsiryhmälle; ohjaustuokiossa käytetään puhetta tukevia viestintäkeinoja.
Muiden aineiden opiskelijat: Suoritusmuodosta sovitaan vastuuopettajan kanssa

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Huuhtanen, K. (toim.). (2001). Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät Suomessa vuosituhannen taitteessa. Hakapaino. Kehitysvammaliitto.

Leskelä & Lindholm (toim.) 2011. Haavoittuva keskustelu.

Materiaalia sivulla http://papunet.net/tietoa/opinnäytteet.

McNaughton, D., Beukelman, D. (toim.) 2010. Transition Strategies for Adolescents and Young Adults Who Use AAC. Baltimore: Brookes Publishing Co. Soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan luennolla.

Von Tetzchner, S. & Martinsen, H. 1999. Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan luennolla.
 

Lisätietoja

Kurssille otetaan logopedian opiskelijoiden lisäksi enintään 10 muun tutkinto-ohjelman opiskelijaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta