x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGP1 Johdatus logopediaan 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata logopedian tieteenalan ja puheterapeutin ammatin kehityksen ja nykytilanteen sekä hahmottaa näiden välisen vuorovaikutuksen. Opiskelija osaa kuvata logopedian alalla käytettäviä tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja suuntauksia sekä osaa nimetä alan keskeiset tutkimuskohteet. Opiskelija ymmärtää puheterapeutin ammattiin ja alan tutkimukseen liittyvät eettiset periaatteet.

Sisältö

-perehdytään logopedian tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksiin ja ?jatkumoihin.
-tutustutaan logopediaan tieteenalana ja perehdytään keskeisiin tutkimusaiheisiin ja -menetelmiin
-tutustutaan puheterapiaan ammattina ja sen toimintaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.). 2002 tai uudempi. Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteet. 4. uudistettu painos tai uudempi. Helsinki: Palmenia.
Klippi, A. & Launonen, K. (toim.). 2008. Research in Logopedics. Speech and Language Therapy in Finland. Toronto: Multilingual Matters.
Metsämuuronen, J. 2001 tai uudempi painos. Metodologian perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta