x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASPUHP1 Puhetekniikan ja äänenkäytön perusteet 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee puhe- ja lauluäänen tuoton, harjoittamisen ja ääniongelmien ennaltaehkäisyn perusperiaatteet
- tunnistaa tavallisimmat ääniongelmat ja tietää mistä etsiä tarvitsemiaan lisätietoja ja -taitoja puheesta ja äänenkäytöstä
- tuntee puheteknisen suorituskyvyn arvioinnissa käytetyt keskeiset puheen instrumentaaliset tutkimusmenetelmät
- tuntee perusasiat kuulemisesta ja puheen havaitsemisesta
- osaa analysoida puhetta ja ääntä kuulonvaraisesti

Sisältö

Puhe-elimistön rakenne ja toiminta puheessa ja laulussa, puheen ja äänen akustinen rakenne, eri ammattialojen ja äänenkäyttöympäristöjen puheelle ja äänelle asettamat vaatimukset, äänen harjoittamisen perusperiaatteet, ääniongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 117 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja tentti/essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laukkanen A.-M. & Leino T. 1999 (tai uudempi). Ihmeellinen ihmisääni. Gaudeamus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden tiedekunta