x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastuuhenkilö
Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja oppilaitoksen rehtori ja tarvittaessa ainedidaktiikan opetushenkilöstö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opintojakso laajentaa opiskelijoiden kuvaa opettajan työstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi jakso tutustuttaa ja harjaannuttaa opetustyöhön eri oppilaitostyypeissä ja antaa kuvan koulutusjärjestelmästä, sen eri tasoista sekä tasojen merkityksestä yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetusryhmien moninaisia oppimis- ja kasvuprosesseja sekä kykenee kehittämään omaa pedagogista ajattelua
- kykenee huomioimaan maahanmuuttajataustaisten opetukseen liittyviä erityiskysymyksiä
- tietää, miten oppilas- ja opiskelijahuolto toimii ja miten oppimista voidaan tukea, ja saa valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön
- kykenee hyödyntämään oppilaitoksen, kodin ja muiden sidosryhmien yhteistyötä, ymmärtää verkostoitumisen ja kollegiaalisen tuen mahdollisuuksia ja hallitsee riittävät vuorovaikutustaidot
- kykenee laajentamaan osaamistaan monipuolisesti opettajan ja koko koulujärjestelmän erilaisiin opetus- ja kasvatustehtäviin
- osaa arvioida oppilaiden, opiskelijoiden ja myös aikuisväestön yksilöllisiä oppimispolkuja ja koulutustarpeita ja tukea heitä
- osaa havainnoida oppilaitosta moniulotteisena oppimisympäristönä ja työyhteisönä, myös työhön liittyvien oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta
- hahmottaa koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen
- ymmärtää ja erottaa omassa ja toisten toiminnassa myös subjektiiviset perusteet
- tunnistaa yhteiskunnassa esiintyviä stereotypioita ja niiden ilmentymiä oppilaitoksissa, ja oppii huomioimaan niitä opetus- ja kasvatustyössä

Sisältö

Opintojaksolla monipuolistetaan ja syvennetään opetustyön harjoittelua, opettajuuden kehittymistä ja opettajakokemuksia. Jaksolla perehdytään henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti johonkin / joihinkin seuraavista: yhtenäinen perusopetus, ammatillinen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, ammattikorkeakoulu, kansalais-, kansan- ja työväenopisto, kansainvälinen koulu tai jokin muu koulutuksen järjestäjä. Tämä osio voi sisältää myös perehtymistä koulutuksen ja kasvatuksen kehittämistoimintaan, muihin erityistehtäviin tai kansainväliseen yhteistyöhön. Opintojaksossa tutustutaan opettajan viestintätaitojen perusteisiin ja opettajan koulunpidollisiin tehtäviin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 5 t 0 t
Itsenäinen työskentely 78 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

Luento-opetus: Opetusviestintä, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä koulunpidolliset tehtävät ja vastuut 10 t.
Pienryhmäopetus: Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiseen osioon liittyvät ryhmänohjaukset 5 t.
Harjoitukset: Harjoitustunnit 0-5 t, opetuksen ohjattu seuranta 10 t.
Itsenäinen työskentely: Muut tehtävät ja ohjattu itsenäinen työskentely henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti 78 t.
Tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalin käytöstä sovitaan opintojaksolla

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet

HOPS:n mukaisen oppilaitoksen opetussuunnitelma.

Oppilas- ja opiskelijahuollon opas. Opetushallitus. http://www.oph.fi/oppilashuollon_opas

Opetustoimen turvallisuusopas. http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteen aineopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta